روانشناسی و سلامت (JPSYHEALTH) - اهداف و چشم انداز