روانشناسی و سلامت (JPSYHEALTH) - فرایند پذیرش مقالات