شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه