اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی بهرامی احسان

... ....

hbahramiut.ac.ir
02161117440

سردبیر

رضا پورحسین

... ....

....
prhoseinut.ac.ir
02161117485

مدیر داخلی

فاطمه دهقانی آرانی

روانشناسی سلامت استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران

f.dehghani.aut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پرویز آزاد فلاح

دانشگاه تربیت مدرس

azadfa_pmodares.ac.ir

شهلا پاکدامن

دانشگاه شهید بهشتی

spakdamangmail.com

رضا پورحسین

گروه روانشناسی دانشگاه تهران

prhoseinut.ac.ir

سید سعید پورنقاش تهران

گروه روانشناسی دانشگاه تهران

spournaghashyahoo.com

نیما قربانی

گروه روانشناسی دانشگاه تهران

nghorbaniut.ac.ir

عباس رحیمی نژاد

گروه روانشناسی دانشگاه تهران

arahimiut.ac.ir

رضا رستمی

گروه روانشناسی دانشگاه تهران

rrostamiut.ac.ir

رسول روشن

دانشگاه شاهد

rasolroshanyahoo.com

شهریار شهیدی

دانشگاه شهید بهشتی

s-shahidisbu.ac.ir